Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego


Katechizm Kościoła Katolickiego na temat sakramentu Chrztu św.:

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

W naszym Kościele sakramentu chrztu św. udzielamy w 1-ą i 3-ą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30.

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice ok. 2 tygodnie przed terminem chrztu.

W piątek przed chrztem – konferencja dla rodziców i rodziców chrzestnych w kościele o godz.19 – wcześniej czyli podczas Mszy św. o g.18 – spowiedź św. rodziców i chrzestnych.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Wyciąg z Aktu Urodzenia dziecka z U.S.C.
 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców, gdy ślub zawierany był w innej parafii.
 • Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w katechezie w piątek poprzedzający chrzest św.

Rodzice powinni swoim dzieciom nadawać imiona chrześcijańskie, gdyż poprzez imię wybieramy dziecku Świętego Patrona.

Chrzest święty powinien się odbyć w parafii zamieszkania rodziców.

Od momentu chrztu św. spoczywa na rodzicach obowiązek wychowania dziecka w duchu religijnym, doprowadzenia go do poznania Boga oraz przygotowania na przyjęcie pozostałych Sakramentów św.

Chrzestnym /konieczny jest minimum jeden chrzestny/ może być osoba, która::

 • ukończyła 16 lat
 • jest praktykującym katolikiem
 • przyjęła sakramenty Najświętszej Eucharystii i bierzmowania
 • prowadzi życie zgodne z wiarą /uczęszcza na Mszę św. w niedzielę i święta, przystępuje regularnie do Spowiedzi i Komunii św.,
 • nie żyje w tzw. „wolnym związku”/
 • jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest
 • jeśli kandydat na chrzestnego pochodzi z innej parafii przedstawia zaświadczenie od własnego proboszcza zezwalające na dopuszczenie do podjęcia funkcji chrzestnego.